Vrste osiguranja

Osiguranje je oblik upravljanja rizikom, prevashodno usmjeren na smanjenje finansijskih gubitaka. Osiguranje predstavlja prenos rizika sa osiguranika na osiguravajuće društvo, uz plaćanje premije osiguranja od strane ugovarača.

Postoje brojni tipovi osiguranja. Najvažnija podjela je na:

  • životno osiguranje i
  • neživotno osiguranje.